İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

YOZGAT İLİ ÇAYIRALAN BELEDİYESİ

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

 

Çayıralan Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla “Zabıta Memuru” ve “Memur” alınacaktır.

 

 

 

Sıra No

Kadro Ünvanı

Hizmet Sınıfı

Kadro Derecesi

Kadro Adedi

Niteliği

Cinsiyeti

KPSS

Puan Türü

KPSS

Puanı

 

 

1

 

 

Zabıta Memuru

 

 

GİH

 

 

13

 

 

2

 

Herhangi bir Ortaöğretim programından mezun olmak. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

 

 

 

Kadın/ Erkek

 

 

P94

 

 

En az

70 Puan

 

 

2

 

 

Tekniker

 

 

THS

 

 

9

 

 

1

İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi Önlisans programlarının birinden mezun olmak. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

 

 

Kadın/ Erkek

 

 

P93

 

En az

70

puan

 

 

 

 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru ve memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

 

 1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

 

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 

 1. Türk vatandaşı olmak.

 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

 3. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

 4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

 5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

 6. İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

 

 

 

2)BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

 

 1. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

 2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlardan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

 3. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az “B” sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

d) Zabıta Memurluğu için 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.

e) Zabıta memuru kadrosu için sınavın yapıldığı tarihte otuz (30) yaşını doldurmamış olmak.

 

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

 

Sınava girmek isteyen adaylar Başvuru Formunu Kurumumuzdan veya (www.cayiralan.bel.tr) internet adresi üzerinden temin edecekleri Başvuru Formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

 1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir).

 2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi ( Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

 3. Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir).

 4. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkodlu bilgisayar çıktısı.

 5. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.

 6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.

 7. 2 adet biometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak).

 8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir).

 9. Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır).

 

4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

 1. Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 02.08.2021 tarihinden 06.08.2021 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (08:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00) Çayıralan İlçesi, Avcılar Mah. Atatürk Cad. No:8 ÇAYIRALAN/YOZGAT adresinde bulunan Çayıralan Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’ne müracaatlarını yapabileceklerdir. Başvuru sırasında “HES” (Hayat Eve Sığar) kodu sorgulaması yapılacaktır.

 2. Elektronik ortamda, Belediyemiz www.cayiralanbelediyesi66@gmail.com internet adresine,

 3. Şahsen veya iadeli taahütlü posta yolu ile “Çayıralan Belediyesi Avcılar Mahallesi Atatürk Caddesi No: 8 Çayıralan/YOZGAT” adresine gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır).

Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)

 

 

 1. Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Çayıralan Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü adresine istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

 2. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

 3. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

 

 1. Belediyemizce, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında adayı; zabıta memuru kadroları için sözlü ve uygulamalı sınava, memur kadroları için sözlü sınava çağırılacaktır.

 2. Sınava çağırılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava çağırılacaktır.

 3. Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 10.08.2021 tarihinde belediyemiz web sayfası www.cayiralan.bel.tr adresinden ve belediye ilan panosundan ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

 4. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

 

6) SINAV YERİ, ZAMANINI VE KONULARI:

 

Zabıta Memuru sözlü sınavı, Çayıralan Belediyesi Hizmet Binasında 06.09.2021 tarihinde saat 10:00’ dan itibaren yapılacaktır.

Tekniker sözlü sınavı ise, Çayıralan Belediyesi Hizmet Binasında 06.09.2021 tarihinde saat 14:00’den itibaren yapılacaktır. Sözlü sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihi ve saatinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve sınava katılmayan adayların başkaca bir hakkı olmayacaktır.

Sınav Konuları:

 1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

 2. Atatürk İlke ve İnkılâp Tarihi,

 3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

 4. Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konuları ile

Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

 

Zabıta memuru için uygulamalı sınav; Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

 1. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:

Zabıta memuru sınavında değerlendirme;

Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır.

Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50’si, uygulamalı sınavın %50’si alınarak sınav puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı, belediyemiz tarafından yapılan sözlü ve uygulamalı sınav sonucu hesaplanan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.

Memur kadrosu sınavında değerlendirme;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır.

Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.

 

Adayların atamaya esas başarı puanı: belediyemiz tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin (www.cayiralan.bel.tr) internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

 

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanların düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

 

İlan Olunur.

 

 

Çayıralan Belediye Başkanlığı

 

 

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ!