Çayıralan Belediyesi

ÇOKRADAN MAHALLESİ İLAVE VE REVİZYON İMAR PLANININ ASKI İLANI HAKKINDA

Geri

ÇOKRADAN MAHALLESİ İLAVE VE REVİZYON İMAR PLANININ ASKI İLANI HAKKINDA

9 Mayıs 2024

ÇOKRADAN MAHALLESİ

İMAR PLANI İLAVE VE REVİZYON GEREKLİLİKLERİ

 

 1. GİRİŞ

 

12.11.2012 tarihinde kabul edilen 6360 nolu "On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 06.12.2012 tarihli 28489 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanun gereğince, Çayıralan İlçesi Çokradan Kasabası'nın Belediye Tüzel Kişiliği sona erdirilmiştir. Bu tarihten itibaren Çokradan yerleşimi idari olarak köy statüsünde yer almıştır. Resmi bir evraka arşivlerde rastlanılmasa da, 19.10.2015 tarihli yerel haberlerde Çokradan Köyü'nde referandum yapılarak, mahalle statüsünde Yozgat İli Çayıralan İlçesi'ne bağlanılıp bağlanılmayacağı oylanmış ve sonuç olarak Çokradan yerleşimi Çayıralan İlçesi'ne bağlı bir mahalle konumuna geldiği yer almıştır.2015 yılının Ekim ayında referandum yapıldığı anlaşılmaktadır. (Kaynak: https://www.haberler.com/cayiralan-ilcesinde-mahalleicin-referandum-7793076-haberi/ vb. haber siteleri)

 

 

 1. ESKİ İMAR PLANI HAKKINDA BİLGİLER

 

Arşivlerde bulunan 1975 tarihli imar planından ve günümüz arasındaki tarihleri dikkate aldığımızda, ilçemize bağlı Çokradan Mahallesi’nde imar ve şehircilik açısından sorunlar bulunduğu birçok kez karşımıza çıkmıştır. Belediyemiz bünyesinde imar faaliyetlerini de yürütmekte olan Fen İşleri Müdürlüğü'nde Çokradan Mahallesi'nde bulunan taşınmazlarda yapılacak olan ifraz - tevhit vb. gibi kadastral işlemler yanı sıra, şehircilik ve yerleşim açısından, ruhsat düzenlemeden basit bahçe duvarı çekme gibi basit işlemlerde dahi sorunlarla karşılaşılmaktadır.

 

Sağlıklı ve sayısal ortamda bir imar planının olmayışı bunda çok büyük bir etkendir. Bu sorunları aşabilmek, Çayıralan Belediyesi'nin imar ve şehircilik faaliyetlerini Çokradan Mahallesi'nde de etkin ve süreklilik arz eden bir biçimde, yetkili ve sorumlu olduğumuz alanlarda bütüncül bir yaklaşım sergileyebilmemiz için elden geldiğince mesleki olarak çözümler aşağıda sıralanmıştır.

 

Öncelikle belediyemiz arşivlerinde ilgili mahalleye ait; sayısal (digital) ortamda sağlıklı bir imar planı bulunmayışı, net olarak kim veya hangi kurum tarafından sayısallaştırıldığı belli olmayan ve planlama açısından hata barındıran sayısal verilerin kullanılmak zorunda kalınması ilk sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Tahmin edildiği kadarıyla, belediye statüsü kaybedildikten sonra köy statüsünde İl Özel İdare'de, sonra bir şekilde belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü arşivinde bulunan eski tarihli bir halihazır pafta, ilgili yerleşkeye ait ama tamamı bulunamayan bir imar paftası bulunmaktadır.

Bu bilgiler ışığında anlaşıldığı kadarıyla, zamanın İmar ve İskan Bakanlığı Belediyeler Teknik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün hazırlamış ve onaylamış olduğu "İmar Planı” 14.05.1975 tarihinden itibaren kullanılmıştır. Çokradan yerleşimi, belediye iken de, mahalle iken de bu mevcut imar planı esas alınmıştır.

 

 

 

Bahsi geçen eski  imar planının eksiklikleri :

 1. a) İmar Planının güncelliğini yitirmiş olması, plan üzerinde değişiklikler veya tadilat oldu ise arşivlerde bir kayda rastlanışmamış olması
 2. b) Geçmiş zamanlarda yerleşimin, belediye statüsü taşıması nedeniyle ve zamanın ihtiyaçlarına göre Otobüs Terminali, Küçük Sanatlar Alanı, Pazar Alanları, Sağlık Ocağı Alanı, Okul Alanları, Stadyum (Spor Alanı, Tahıl Pazarı gibi umumi ve kamu hizmet alanları statüsünde sayılacak alanlar içerisinden şuan da ihtiyaç hissedilmeyen veya fazla alan kapsayan, kamulaştırılmamış ve gerçekleştirilmemiş, uygulanabilirliği çok düşük olan ve planın sürdürülebilirliğini kısıtlayan yerlerin bulunması.
 3. c) Şehir Planlaması açısından eski terim ve kavramların bulunması
 4. d) İmar Planında belirtilen sınır dışında, imar adaları haricinde konut amaçlı yapıların çok sayıda bulunması
 5. e) Çayıralan ilçesinin genelinde olduğu gibi mahalle sınırları içerisinde de yakın zaman içerisinde, 3402 sayılı Kadastro Kanunu 22-a maddesine göre Kadastro Yenileme Çalışmaları yapılması ve tescil edilmesi üzerine alanlarda ve sınırlarda değişiklikler (düzeltmeler) olması
 6. f) Önceki tarihlerde belediye encümen kararları ile serbest büro sahibi harita mühendislerince hazırlanan, 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddeleri esas alınarak yapılan ifraz ve tevhitler sonucu oluşan parsellerin kadastral sınırlarının dahi, imar ada sınırları ile birebir örtüşmemesi (plan bütünlüğünü engelleyici durum)
 7. g) İlgi (f) maddesinde belirtilen soruna ek olarak mesleki olarak "kayıklık” diye nitelendirilebilecek şekilde halihazır harita-imar planı-kadastral altlıklar arasında farklılıklar bulunması (Pafta sayısallaştırılmalarınınfarklı kişilerce ve mevzii koordinat sistemi ile yapılıp önce ED-50 sonra ITRF-96 sistemine dönüşümü vb. durumların sonucu)
 8. h) Sayılan eksikliklerin sonucu olarak, vatandaşlarımızın ve parsel maliklerinin inşaat ve ruhsat işlemleri için gerekli taleplerde bulunmasına rağmen, zorunluluk ve öncelik ihtiyacı hissedilen 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi gereği yapılacak parselasyon planlarının yapılamaması
 9. i) 45 yılı aşkın süredir esas alınan söz konusu imar planının günümüz ihtiyaçlarına cevap verememesi,

gibi bir çok hukuksal ve teknik açıdan eksiklikler tespit edilmiştir. Ayrıca imar, şehircilik ve planlama ile alakalı diğer meslek grupları tarafından incelendiğinde de bahsedilen eksikliklere ilave bir çok eksiklik bulunacağı ortadadır.

           

 1. YENİ İMAR PLANI

            İmar ve şehircilik anlamında Çokradan Mahallemizde yol, su ve kanalizasyon gibi belediye hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi, son yıllarda yasal bir şekilde (ruhsatlı) inşaat veya yapı yapılamaması, ilçemizde başlayan doğalgaz alt yapı çalışmalarının önümüzdeki günlerde Çokradan Mahallemizde de yapılabilmesi için ivedilikle günümüz mekânsal imar plan yönetmeliği, imar kanunu, planlı alanlar imar yönetmeliği gibi ilgili diğer tüm kanun, yönetmelik ve mevzuata uygun bir şekilde güncel bir imar planı hazırlanması ve yürürlüğe konulması GEREKLİ ve ZORUNLU olmuştur.

 1. ASKI SÜRECİ

 

İlçemiz Çokradan Mahallesi’nde yaklaşık 203 hektarlık alanı kapsayan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı belediye meclisimizin 08.04.2024 tarih 15 nolu kararı ile kabul edilmiştir.

08.05.2024 tarih 3784 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü yazısı ile Askı İlanı düzenlenmiş ve imar planları 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince 1 (bir)  süre ile duyruulmaya başlanmıştır.

            Belediyemiz resmi internet sitesi www.cayiralan.bel.tr adresinde de vatandaşlarımıza Çokradan Mahallesi Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planlarının yapıldığı, askıya çıkıldığı DUYURULAR kısmında haber verilmiştir. Aynı zamanda belediyemiz resmi facebook sayfasında da duyuru yapılmıştır.

            Aynı zaman diliminde, belediyemize başvuru yapamayacak, paftaları göremeyecek vatandaşlarımız için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı E-Plan Uygulamasına planlar yüklenmiştir. İlgili vatandaşlarımız bakanlığın https://e-plan.gov.tr adresindeki siteden E-Plan Modülleri menüsünden Askıdaki Planlar Başlığındaki Çokradan Mahallesi Revizyon Nazım İmar Planı ve Çokradan Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planına tıklayarak, Harita sekmesinden imar planına ulaşabilmektedir. Ayrıca Harita sekmesindeki Tabakalar menüsünden Planın GML ve raster formatını seçebilmektedirler.

08.06.2024 tarihine kadar askı ilanında kalacak Çokradan İmar Planı kesinleştiğinde halkımıza duyurulacaktır.  Ayrıca aşağıdaki linkten Uygulama İmar Planına vatandaşlarımız ulaşabilecektir.

https://drive.google.com/file/d/1mV_xZJJ3FXmitEkI8WCbvmhtz2N-eYPR/view?usp=drive_link