Çayıralan Belediyesi

METRUK BİNA YIKIMI - TEBLİGAT

Geri

METRUK BİNA YIKIMI - TEBLİGAT

26 Nisan 2022

26/04/2022

3194 SAYILI İMAR KANUNU

Madde 39 – (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır.

(Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir.

Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.

TEBLİGAT (26.04.2022)

Yozgat İli Çayıralan İlçesi, Çokradan Mahallesi, 722 Ada 1 Parsel, 720 ada 11 parsel, 701 ada 5 parsel, 718 ada 1 parsel, 697 ada 2 parsel, 691 ada 31 parsel, 694 ada 12 parsel, 731 ada 1 parsel  üzerindeki yapılar tehlike arz eden/metruk ve terkedilmiş durumda olup, çevre sağlığı ve güvenliği açısından olumsuz etkilere sebep olmaktadır.

3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesi uyarınca yapı/arsa sahibi veya varislerine ulaşılamamış olup web sitemizde yer alan bu haber tebliğ niteliğindedir. Bu nedenle mal sahipleri veya varisleri tarafından 30 (otuz) gün içinde yapılardaki olumsuzlukların giderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, bahse konu olan yapının yıkımı bu süre bitiminden sonra belediyemizce resen yapılacaktır.